อบรมหลักสูตรการซ่อมแอร์ และหลักสูตรช่างไฟฟ้า ปวช.

โรงเรียนปรางค์กู่ ได้นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.1-2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 51 คน
เข้ารับการอบรมหลักสูตรการซ่อมแอร์ และหลักสูตรช่างไฟฟ้า
วันที่ 19-21 กันยายน 2561 

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
#โดยมี นายบุญถึง ต้นงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ เป็นประธานในพิธีเปิด
#โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมทวิศึกษา

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด