ประวัติโรงเรียน

Spread the love

ประวัติโรงเรียนปรางค์กู่

โรงเรียนปรางค์กู่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนสหศึกษา ณ บ้านเลขที่ 414 หมู่ที่ 1
บ้านพิมาย ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2510
ในปีแรกใช้หอประชุมอำเภอปรางค์กู่เป็นที่ดำเนินการสอน มีนักเรียน 15 คน
ในปีการศึกษา 2513 ได้จัดสร้างอาคารแบบ 212 เป็นอาคารเรียนหลังแรกบนเนื้อที่ 67 ไร่ 1 งาน
60 ตารางวา จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จากนั้นในปีการศึกษา 2524 โรงเรียนปรางค์กู่ ได้ขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และปัจจุบัน โรงเรียนปรางค์กู่ ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณ นักเรียน บุคลากร อาคาร สถานที่

คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม


ปรัชญาของโรงเรียน

“ ริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษา และสังคม “

สีประจำโรงเรียน

“ ฟ้า – ม่วง ”

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  

ต้นทองกวาว หรือต้นจาน

1892 biodiversity-169963-1 images ทองกวาว

รูปอาคารเรียน และอาคารประกอบ

20   211

222    DSC02742