สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน