ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

Spread the love

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

              ตาราง แสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ และระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้น เพศ รวม จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 142 184 326 10
มัธยมศึกษาปีที่ 2 166 184 350 10
มัธยมศึกษาปีที่ 3 146 175 321 11
รวม ม.ต้น 454 543 997 31
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 87 191 278 10
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 84 153 237 10
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 86 159 245 11
รวม ม.ปลาย 257 503 760 31
ปวช.1 40 9 49 2
ปวช.2 41 8 49 3
ปวช.3 35 7 42 3
รวม ปวช. 116 24 140 8
รวมทั้งสิ้น 827 1070 1897 70

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562