ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน

Spread the love

ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (VISION) 

โรงเรียนปรางค์กู่ มุ่งสู่คุณธรรม นำมาตรฐานสากล ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Prangku School  towards to the Ethics,Leads to World Class Standard School and integratesThe Philosophy of Sufficiency Economy.

อธิบายกรอบวิสัยทัศน์

คู่คุณธรรม : จัดการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ค่านิยมหลัก 12 ประการ และบูรณาการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ต้นแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรม “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสา”

ตามมาตรฐานสากล  : โรงเรียนปรางค์กู่พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล การศึกษาศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด์ 4.0 พัฒนาบุคลากรด้วยนวัตกรรม จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ PDCA และกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินการกิจกรรม โครงการ พร้อมทั้งนำผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการศึกษาต่อไป

ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : โรงเรียนปรางค์กู่จัดการเรียนการสอนบูรณาการ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน พร้อมขยายผลสู่ชุมชน มุ่งพัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (MISSION)

 1. ส่งเสริม ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการอนุรักษ์ความเป็นไทย อย่างต่อเนื่อง
 2. ส่งเสริม ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐานสากลโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 3. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามกระบวนการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล
 4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและชุมชนให้ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 6. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 7. บริหารจัดการตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด

เป้าประสงค์  (GOALS) 

 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพทั้งด้านคุณธรรม วิชาการตามมาตรฐานสากล จิตสำนึกในการอนุรักษ์ความเป็นไทย อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สามารถดำรงตนอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสริมให้มีมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
 3. มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนปรางค์กู่สู่โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนมาตรฐานสากล และสถานศึกษาพอเพียง


อัตลักษณ์

คุณธรรม  นำความรู้  อยู่อย่างพอเพียง

เอกลักษณ์

โรงเรียนคุณธรรม

กลยุทธ์ของโรงเรียน

 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ

ทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

 1. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำ ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ

 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 2. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา