ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2565

Read more

ประกาศการเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ประกาศการเปิดเรียนแล

Read more

แจ้งปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ ครั้งที่2

ประกาศโรงเรียนปรางค์

Read more

ประกาศแจ้งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศโรงเรียนปรางค์

Read more