คำสั่งออกข้อสอบ PRE O-NET 2563

คําสั่งโรงเรียนปรางค์กู่
ที่ 022 /2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ PRE O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ครั้งที่ 2
ปีการศึกษา 2563


คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์คำสั่ง