คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานเพื่อเข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ปี ๒๕๖๓

คำสั่งโรงเรียนปรางค์กู่
ที่ ๐๘๕/๒๕๖๔
แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานเพื่อเข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  
(OBEC AWARDS) ปี ๒๕๖๓

—————————————————————————————————————————————–

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์คำสั่ง