O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2562

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนปรางค์กู่ ปุ้ยจิรวัฒน์ ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ดาวน์โหลด
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ดาวน์โหลด