การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล