O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี 2562

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ดาวน์โหลด