รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี