ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลผู้บริหาร

ว่าที่ร.ต.ดร.ศุภชัย จันครา
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการ
วิทยฐานะ  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
TEL: 086-8759677
E-mail : [email protected]

นางศิริลักษณ์ พงษ์สุระ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
TEL: 081-4151641
E-mail : [email protected]
นายสมหมาย เวียงสิมา
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ 
วิทยฐานะ  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
TEL: 081-2640275
E-mail : [email protected]

นายณัฐพร ทองพูน
ตำแหน่ง 
รองผู้อำนวยการ 
วิทยฐานะ  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานนโยบายและแผนฯ
TEL: 088-5946899
E-mail : [email protected]

นายอภิวัฒน์  วงศ์ภักดี
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ 
วิทยฐานะ  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
TEL: 080–7259597
E-mail : [email protected]