O2 ข้อมูลผู้บริหาร

Spread the love

ข้อมูลพื้นฐาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร


นายจิตตนาถ  สิงห์โต
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการ  วิทยฐานะ  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
TEL: 087 – 257-5045
E-mail : [email protected]

 

นางบุญเรือน  คูณทวี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
TEL: 086 – 253-2681
E-mail : [email protected]

นายวิจิตร  ผสมวงศ์
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
TEL: 085 – 765-0919
E-mail : [email protected]

 

นางสาวอุบล  ขาวสะอาด
ตำแหน่ง 
ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานนโยบายและแผนฯ
TEL: 088 – 594-6899
E-mail : [email protected]

นายอภิวัฒน์  วงศ์ภักดี
ตำแหน่ง
  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
TEL: 080 – 725-9597
E-mail : [email protected]