แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี