ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนปรางค์กู่ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนปรางค์กู่ ประจำปีการศึกษา 2564

1. ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.1

2. ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4

3. ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นิติ-รัฐศาสตร์ ม.4