ขอแสดงความยินดีกับคุณครูผู้ผ่านการประเมินวิทยฐานะผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA)

Read more

โรงเรียนปรางค์กู่ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวพัญธ์วิรา บุญกล้า ได้รับรางวัลชมเชยนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565

Read more