ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบบออนไลน์ (ฉบับที่5)

Read more

ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบบออนไลน์ (ฉบับที่4)

Read more

ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบบออนไลน์ (ฉบับที่3)

Read more

ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบบออนไลน์ (ฉบับที่2)

Read more

ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบบออนไลน์ (ฉบับที่1)

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนปกติ ในระดับชั้นม.1, 4 และปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการคัดเลือกน

Read more

ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนปรางค์

Read more

ประกาศ ห้องสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 แผนวิทย์-คณิต ปวช.1สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศ ห้องสอบและราย

Read more

ประกาศ ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติ ชั้นม.1 และม. 4 เฉพาะแผนการเรียนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 ส่งสำเนา ปพ.1

ประกาศ ให้นักเรียนที

Read more