26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก