คำสั่งเวร เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2561

คำสั่งโรงเรียนปรางค์กู่
ที่  119 
/ 2561

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู นักการภารโรงและยาม อยู่เวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
ประจำเดือน เมษายน  พ.ศ. 2561

ดาวโหลด หน้าที่ 1 หน้าที่ 2

คำสั่งโรงเรียนปรางค์กู่
ที่  120 
/ 2561

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู นักการภารโรงและยาม อยู่เวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ดาวโหลด หน้าที่ 1 หน้าที่ 2

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr