รองวิไลพร  จันเทพา มอบรางวัลโครงงานคุณธรรม ระดับประเทศ

มอบรางวัลโครงงานคุณธรรม ระดับประเทศ

นางวิไลพร  จันเทพา รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ 
มอบเกียรติบัตรให้กับครู และนักเรียน
วันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนปรางค์กู่

โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
“เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 12 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มกัลยาณมิตร เพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เป็นเยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประกาศกิตติคุณ “ประโยชน์แห่งมหาชน” ระดับประเทศ

นายอัศราวุธ สานทอง ม.4/1
นางสาวนิภาดา บุญท่วม ม.5/1
นางสาวศิริพรรณ จันทอง ม.4/3

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด