เผยแพร่ผลงานนายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ การงานอาชีพฯ

เผยแพร่ผลงาน นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ 
ครู กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
—————————

บทคัดย่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัย และความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่และการเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.2/1

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf
pdf