เผยแพร่ผลงาน นางธนัญญ์ฎา บึงไกร ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่ผลงาน นางธนัญญ์ฎา บึงไกร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน แบบ SAWTHONGNA MODEL
ดาวโหลด PDF
pdf