โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

โรงเรียนปรางค์กู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28
ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระราชทานโปรดเกล้า พระราชทานโล่เกียรติยศแด่
โรงเรียนปรางค์กู่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28
ให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
ประจำปี 2559
ให้ไว้ ณ วันที่ 17 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2560
โดย นายยิ่งยง  นันทวณิชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ 
เข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน 
วันที่ 17 กันยายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr