โรงเรียนปรางค์กู่ รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนปรางค์กู่ รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร

https://web.facebook.com/prangkuschoolV.2/photos/pcb.2995018894052048/2995017640718840/