โรงเรียนปรางค์กู่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจากโรงเรียนสนมวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

วันที่26 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนปรางค์กู่ ยินดีต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจากโรงเรียนสนมวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ ด้วยความยินดียิ่ง