โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ (“ทำดี สามัคคี มีปัญญา”)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ
“ทำดี สามัคคี มีปัญญา”
พุทธอุทยานสถานธรรมดอนแก้วห้วยวะ
วันที่ 4-5 มิ.ย. 2565