แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤษศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤษศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชา  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1  รหัสวิชา  ว21101   ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนปรางค์กู่  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง  หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช                เวลา  13  ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30  เรื่อง  ส่วนประกอบของดอกไม้                               เวลา  2  ชั่วโมง
บูรณาการ   – ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  – วิถีพุทธ   – พฤกษศาสตร์โรงเรียน
ผู้สอน  นางธนัญญ์ฎา  บึงไกร                  ภาคเรียนที่ 1                          ปีการศึกษา   2560

ปกเอกสาร   ดาวโหลด    ดาวโหลด  

แผนการจัดการเรียนรู้   ดาวโหลด     ดาวโหลด