แบบรายงานผลการอบรม  ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  ปีการศึกษา 2561

แบบรายงานผลการอบรม  ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  ปีการศึกษา 2561
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท่านใดเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว
ขอให้ท่านได้รายงานผลการอบรมตามแบบฟอร์มด้านล่าง
จัดทำส่งผู้อำนวยการจำนวน 2 เล่ม

คลิกเพื่อดาวน์โหลด .docx

ภาคผนวก

คำสั่ง/หนังสืออนุญาตไปราชการ
เกียรติบัตรผ่านการอบรม
ภาพถ่าย
เอกสารประกอบการอบรม