เอกสารฝ่ายบริหารงานนโยบายและแผนงานฯ

Spread the love

แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด ฝ่ายบริหารงานนโยบายและแผนงานฯ

งานการเงิน
      ยืมเงินไปราชการ
     1) สัญญายืมเงิน
         2) แบบประมาณการค่าใช้จ่ายยืมเงิน
         3) ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
         4) ขอเบิกเงินชดเชยค่าพาหนะแบบเหมาจ่าย
    ล้างเงินยืมไปราชการ
     1) เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ
     2) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
     3) รายงานผลไปราชการ
     4) หลักฐานการจ่ายเงินไปราชการ
    อื่นๆ
     1) ขอใบรับรองเงินเดือน
     2) ใบสำคัญรับเงิน
     3) เบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร
     4) คำขอกู้สวัสดิการโรงเรียนปรางค์กู่
     5) ขอใช้เงินสมาคมผู้ปกครอง ครูโรงเรียนปรางค์กู่
งานพัสดุ
  1) ขอใช้รถส่วนกลาง
  2) พ.2 ขออนุมัติซื้อ
งานบุคคล
  1) รายชื่อครูโรงเรียนปรางค์กู่ 2563
  2) ใบลาครู
  3) ขออนุญาตเข้าสาย