เอกสารฝ่ายบริหารงานนโยบายและแผนงานฯ

แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด ฝ่ายบริหารงานนโยบายและแผนงานฯ

งานการเงิน
      ยืมเงินไปราชการ
     1) สัญญายืมเงิน
         2) แบบประมาณการค่าใช้จ่ายยืมเงิน
         3) ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
         4) ขอเบิกเงินชดเชยค่าพาหนะแบบเหมาจ่าย
    ล้างเงินยืมไปราชการ
     1) เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ
     2) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
     3) รายงานผลไปราชการ
     4) หลักฐานการจ่ายเงินไปราชการ
    อื่นๆ
     1) ขอใบรับรองเงินเดือน
     2) ใบสำคัญรับเงิน
     3) เบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร
     4) คำขอกู้สวัสดิการโรงเรียนปรางค์กู่
     5) ขอใช้เงินสมาคมผู้ปกครอง ครูโรงเรียนปรางค์กู่
     6) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567
งานพัสดุ
  1) ขอใช้รถส่วนกลาง
  2) พ.2 จัดซื้อ
  3) พ.2 งานจ้าง
  4) พ.2 สมาคมซื้อ
  5) พ.2 สมาคมจ้าง
งานบุคคล
  1) คำขอมีบัตรข้าราชการ
  2) ใบลาครู
  3) ขออนุญาตเข้าสาย
  4) แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครู
  5) บันทึกขออนุญาตไปราชการ