แนะนำครูใหม่

แนะนำครูใหม่ พฤษภาคม 2562
โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.28 ได้รับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู และรับย้ายข้าราชการ
ระหว่าง เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562  จำนวน 12 คน ดังนี้

นางอันติมา  ใจดี นางสาวพรนิษา ภูทอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย
การศึกษา วุฒิ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา การศึกษา วุฒิ กศ.บ. ภาษาไทย
นางสุรดา สมรัตน์ นายสมปอง  นวลจันทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา
การศึกษา วุฒิ ค.ม. หลักสูตรและการสอน การศึกษา วุฒิ ศศ.บ. พลศึกษา
นายเกตสุริยนต์  กลมเกลียว นายณัฐพงษ์  นาคนวล
ตำแหน่ง ครู ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์
การศึกษา วุฒิ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา การศึกษา วุฒิ ค.บ. ฟิสิกส์
นายจิตติชัย  งามแสง นางสาววริณดา  ปฏิสังข์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา
การศึกษา วุฒิ ค.บ. ดนตรีศึกษา (สากล) การศึกษา วุฒิ ศศ.บ. พลศึกษา
นายศิวะพากย์  ระยับศรี ว่าที่ ร.ต.นิธิกร  เที่ยงทัศน์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์
การศึกษา วุฒิ ค.บ. สังคมศึกษา การศึกษา วุฒิ ค.บ. คณิตศาสตร์
นายเจนศักดิ์  ดวงมณี นางสาวณัฏฐ์ชญา  หงษ์โสภา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์
การศึกษา วุฒิ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี การศึกษา วุฒิ ค.บ. ชีววิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป