แนะนำครูใหม่ ธันวาคม 2561

แนะนำครูใหม่ ธันวาคม 2561
โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.28 ได้รับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู และรับย้ายข้าราชการ
ระหว่าง เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561  จำนวน 8 คน ดังนี้

นางสาวพิมพ์วิภา  เหมือนตา นางสาวเพ็ญพิชชา  อสิพงษ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
การศึกษา อักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาเกาหลี การศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาเกาหลี
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

นางสาวจันทร์จิรา  ห่อทรัพย์ นางสาวอารยา  สุทธิเชื้อ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ การศึกษา มนุษย์ศาสตรบัณฑิต ภาษาเกาหลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

นางสาวภัทธิชา  เขียนจูม นางสาวพัชรี  แสนโสม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

นายไพศาล  หวนคนึง นางสาวสุพัตรา  สุวรรณเพชร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา การศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น