เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324ล/55-ก (ฉบับขอคำวิจารณ์)

ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324ล/55-ก ,
ร่างขอบเขตของงาน โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 หลัง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับขอคำวิจารณ์)

ระยะเวลาในการรับฟังข้อเสนอแนะ และคำวิจารณ์
ในระหว่างวันที่ 11 -18 เมษายน 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ หรือสอบถามรายละอียดที่ เบอร์โทรศัพท์ 045 697 088