เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563