เผยแพร่ผลงาน นายไพโรจน์  อุทธะจันทร์ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 2560

เผยแพร่ผลงาน นายไพโรจน์  อุทธะจันทร์ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2560

ชื่อเรื่อง   รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก
เรื่อง พัฒนาการด้านการเมืองการปกครองสมัยอยุธยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย       นายไพโรจน์  อุทธะจันทร์

ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

หน่วยงาน  โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ปีที่วิจัย          2560

 

ดาวโหลดบทคัดย่อ PDF

ดาวโหลดชุดการสอนที่ 1

ดาวโหลดชุดการสอนที่ 2