เผยแพร่ผลงาน นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

เผยแพร่ผลงาน นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
ครู กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
—————————

บทคัดย่อ
รายงานการพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ เรื่อง การใช้โปรแกรม Dreamweaver
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf
pdf


บทความ นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

บทความ :: รู้จักสะเต็มศึกษา
ดาวน์โหลด PDF
pdf