เผยแพร่ผลงาน นางศรุตา ชมภูเขา กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

เผยแพร่ผลงาน นางศรุตา  ชมภูเขา
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย


บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนาการอ่านเพื่อพัฒนาการคิด โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม
              ชุด อ่านคิดประเทืองปัญญา   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย       นางศรุตา  ชมภูเขา

ดาวโหลดบทคัดย่อ
pdf


สื่อการสอน

บทความน่ารู้ ชุด อ่านคิดประเทืองปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย       นางศรุตา  ชมภูเขา

ดาวโหลดสื่อการสอน
pdf