เผยแพร่ผลงาน นางมาลินี งามแสง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 2560

เผยแพร่ผลงาน นางมาลินี งามแสง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 2560

ชื่อเรื่อง                       รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบของชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
โรงเรียนปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อผู้วิจัย                    นางมาลินี  งามแสง

หน่วยงาน                   โรงเรียนปรางค์กู่  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  28

ปีที่วิจัย                      2560

ดาวโหลดบทคัดย่อ PDF