เผยแพร่ผลงาน นางณัฏฐ์กฤตา บึงไกร กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

เผยแพร่ผลงาน นางณัฏฐ์กฤตา  บึงไกร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติและการจำแนกสาร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2556
ดาวโหลด PDF
pdf

การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาตร์ 1 เรื่อง สมบัติและการจำแนกสาร 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรางค์กู่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ดาวโหลด PDF
pdf

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2558

ดาวโหลด PDF
pdf

 ผลงานนักเรียน

โครงงาน เรื่อง อุปกรณ์ช่วยเสียบและบั้งลูกชิ้น
ดาวโหลด PDF
pdf

โครงงาน เรื่อง มหัศจรรย์ธรรมชาติบ้านฉัน “ตาลคุณตาคนบ้าปลูกต้นไม้”
ดาวโหลด PDF
pdf


บทความ นางณัฏฐ์กฤตา  บึงไกร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

การเรียนรู้สไตล์สะเต็ม :: กระติบข้าวเหนียว
ดาวโหลด PDF
pdf

STEM Education กับบทบาทครูในการสร้างเด็กไทยให้เต็มคน
ดาวโหลด PDF
pdf