เผยแพร่ผลงาน นางจันทร์ทิพย์ เจียมพงษ์ วิทยาศาสตร์

เผยแพร่ผลงาน นางจันทร์ทิพย์  เจียมพงษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

การพัฒ นาการเรี ยนรู้ โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ดาวโหลด บทคัดย่อpdf

ดาวโหลด รายงานการวิจัย PDF
pdf