เผยแพร่ผลงาน ครูสุปราณีย์ เพ็งธรรม การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง “การประดิษฐ์ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก” กลุ่มสาระ   การเรียนรู้การงานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การประดิษฐ์ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก  กลุ่มสาระ   การเรียนรู้การงานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ดาวน์โหลดคลิก