เผยแพร่ผลงานนางวรนุช หน่างเกษม

เผยแพร่ผลงานนางวรนุช  หน่างเกษม
ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (แนะแนว)
——————————–

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7   ปีการศึกษา 2559   โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ดาวโหลดบทคัดย่อ
pdf


ดาวโหลดวิจัยบทที่ 1
pdf