เผยแพร่ผลงานนางกรชุลี ศรีสุข กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

เผยแพร่ผลงานนางกรชุลี  ศรีสุข
ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
——————————–

บทคัดย่อ

การพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง “ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์” โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ดาวโหลด บทคัดย่อ
pdf


ดาวโหลด แผนฯ
pdf


ดาวโหลด แผนผังมโนทัศน์โครงงาน
pdf


ดาวโหลด ประวัติความเป็นมาของชนเผ่ากูย จังหวัดศรีสะเกษ
pdf


แบบประเมินระดับความพึงพอใจของนักเรียน
pdf