เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม PRANGKU Model นายจิตตนาถ สิงห์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่

Planning                             การวางแผนแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาด้านความประพฤติ

Research                            ทำวิจัยเพื่อนศึกษาปัญหาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหนีเรียน ขาดเรียนบ่อย

Arrange                              นำผลการวิจัยมาใช้เตรียมการสร้างเครื่องมือ (Big-data analysis) แก้ปัญหาด้านความประพฤติของนักเรียน

Normalization                  ได้เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานมาใช้ปรับพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของนักเรียน

Got genius specialized    ได้อัจฉริยะเฉพาะด้านจากการวิเคราะห์และแก้ไขพฤติกรรมการไม่เข้าเรียน และจัดสรรค์ห้องเรียนที่เหมาะสมกับความถนัดของผู้เรียน

Know how                         จัดทำเป็นองค์ความรู้คู่องค์กร 

Useful and Utility            ได้คุณประโยชน์และเกิดอรรถประโยชน์ ต่อผู้เรียน โรงเรียน และสังคมต่อไป