เผยแพร่ผลงานครู นางสาวกฤษณา  นันทสิงห์

เผยแพร่ผลงานครู นางสาวกฤษณา  นันทสิงห์

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย             นางสาวกฤษณา  นันทะสิงห์

ปีที่วิจัย           2560

คลิกเพื่อดาวโหลดบทคัดย่อ