เปิดบ้านสถานศึกษาพอเพีียง ปีการศึกษา 2560

เปิดบ้านสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนปรางค์กู่ จัดกิจกรรม
เปิดบ้านสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2560
เพื่อจัดแสดงผลงานและนำเสนอการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนปรางค์กู่
โดยมีการจัดนิทรรศกาล 1 ไร่สานฝัน และการจำหน่ายผลผลิตจากนักเรียนห้องเรียนต่างๆ
จากการดำเนินการด้านความพอเพียง  
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ บริเวณสวน 1 ไร่สานฝัน โรงเรียนปรางค์กู่

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด