เปิดบ้านคุณธรรม ปีการศึกษา 2560

เปิดบ้านคุณธรรม ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนปรางค์กู่ จัดกิจกรรม
เปิดบ้านคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560

เพื่อจัดแสดงผลงานและนำเสนอโครงงานคุณธรรมของนักเรียน ทั้ง 57 ห้องเรียน
ให้มีการพัฒนาสอดคล้องคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ
“ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และจิตอาสา” 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr