เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปีกศ.2559

โรงเรียนปรางค์กู่ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2559
วันที่ 10-11 มีนาคม 2560
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนปรางค์กู่

« ของ 7 »