เกียรติประวัติโรงเรียน

เกียรติประวัติโรงเรียนปรางค์กู่
ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2559

1. ยุวพุทธิสมาคมอุบลราชธานี มอบโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แก่โรงเรียนปรางค์กู่ในการแข่งขัน
ตอบปัญหา “รายการเยาวชนอยากรู้” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541
2. โล่เกียรติยศจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประกาศว่า โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นสถานศึกษา
ที่จัดจริยศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2542
3. กรมสามัญศึกษามอบโล่เกียรติยศแก่โรงเรียนปรางค์กู่ ที่ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพย์ติด จนได้รับการยกย่องว่าเป็น “โรงเรียนสีขาว” ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2542
4. โรงเรียนปรางค์กู่ได้รางวัลที่ 2 การประกวดร้องเพลงคุณธรรม งานพุทธธรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ของศูนย์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ให้ไว้ ณ วันที่ 6 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2542
5. โรงเรียนปรางค์กู่ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจำปีการศึกษา 2544
6. สภาวัฒนธรรมโรงเรียนปรางค์กู่ มอบโล่รางวัลเพื่อแสดงว่า โรงเรียนปรางค์กู่ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา
ธรรมะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2546
7. สภาวัฒนธรรมโรงเรียนปรางค์กู่ มอบโล่รางวัลเพื่อแสดงว่า โรงเรียนปรางค์กู่ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา
ธรรมะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2546
8. โรงเรียนปรางค์กู่ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา “ไพรบึงเกมส์” จากสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ประจำปี พ.ศ. 2547
9. ศูนย์พัฒนาคุณธรรมวัดตาไก้พลวง มอบโล่เกียรติยศรางวัลชนะเลิศโปงลาง กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการพุทะธรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
10. โรงเรียนปรางค์กู่ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน/ประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2547-2548
11. โครงงานรักนวล สงวนตัว ได้รับโล่เกียรติยศโครงงานคุณธรรมดีเด่นระดับประเทศ อันดับที่ 3 เนื่องใน
โครงการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2549 “เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง”
12. โรงพยาบาลปรางค์กู่ กระทรวงสาธารณสุข มอบโล่เกียรติยศแก่โรงเรียนปรางค์กู่ เพื่อแสดงว่า คณะครู
นักเรียน นักการ โรงเรียนปรางค์กู่ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลปรางค์กู่อย่างดียิ่ง
ให้ไว้ ณ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2549
13. โรงเรียนปรางค์กู่ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ปีพ.ศ. 2549
14. กระทรวงศึกษาธิการโดยคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2550 มอบโล่เกียรติคุณแก่
นายสาธิต จันทร์สมุด เป็นผู้มีความสามารถดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ให้ไว้ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2550
15. จังหวัดศรีสะเกษมอบโล่เกียรติยศ เพื่อแสดงว่า โรงเรียนปรางค์กู่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด
สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานมหกรรมอาชีพ ประจำปี 2550
16. กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคารออมสินมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า โรงเรียนปรางค์กู่ เป็นโรงเรียน
ดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
พ.ศ. 2550
17. ได้รับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีในการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนได้รับ
รางวัลโรงเรียนคุณธรรมดีเด่นจากธนาคารออมสิน ปี พ.ศ. 2550
18. ได้รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวด
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ และนายอนุชา  คำเสียง  ได้รับรางวัลนักเรียนคุณธรรมดีเด่น
จากธนาคารออมสิน ปี พ.ศ. 2551
19. โรงเรียนปรางค์กู่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม TOBE NUMBER ONE ในการแข่งขันระดับ
จังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2551
20. ได้รับโล่รางวัลพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการประกวดโครงงาน
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปี พ.ศ. 2553
21. นางสาวบัณรส สายสอน ได้รับโล่รางวัลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
จากกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2553
22. โรงเรียนปรางค์กู่ได้รับโล่รางวัล โรงเรียนรางวัลคุณภาพศีลธรรมโลก (V-STAR Quality Award)
ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2553
23. ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ปีการศึกษา 2554
24. นางสาวฉัตรฑริกา จันทะดวง ได้รับโล่รางวัล ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
จากกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2554
25. เด็กหญิงเบญจวรรณ ศิริพูล นักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการคัดเลือกนักเรียน
เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2554
26. โรงเรียนปรางค์กู่ ได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการคัดเลือกโรงเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา 2554
27. โรงเรียนปรางค์กู่ได้รับการสนับสนุนสร้างศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไทยบริดจสโตนแห่งที่ 15
จากบริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด ในปีการศึกษา 2554
28. นายภาณุมาศ คำเสียง นักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ ปีการศึกษา 2554 ได้รับทุนหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน
ศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมัน
29. นายอภินันท์ สีตะวัน นักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2555 ตัวแทนระดับจังหวัดประเภทนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่
30. โรงเรียนปรางค์กู่ ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2555 ตัวแทนระดับจังหวัดประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
31. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ มอบโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมาย เนื่องในวันรพี ให้ไว้ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555
32. โรงเรียนปรางค์กู่ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ “วันรพีพัฒนศักดิ์ เชิดชูคุณูปการ
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” โดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับศาลแขวงอุบลราชธานี
ให้ไว้ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555
33. โรงเรียนปรางค์กู่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นฟลายเวท เนื่องในการแข่งขัน
กีฬานักเรียน “สพม.28 เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2555

34. โรงเรียนปรางค์กู่ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชาย เนื่องในการแข่งขัน
กีฬานักเรียน “สพม.28 เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2555
35. อำเภอปรางค์กู่ ให้ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า โรงเรียนปรางค์กู่ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรอง
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
36. โรงเรียนปรางค์กู่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 30 กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2555
37. โรงเรียนปรางค์กู่ ได้รับโล่รางวัลศูนย์เฝ้าระวังวัฒนธรรมดีเด่น จากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีการศึกษา 2555
38. โรงเรียนปรางค์กู่ ได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2556
39. โรงเรียนปรางค์กู่ ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2556
40. โรงเรียนปรางค์กู่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานคุณธรรมดูแลผู้สูงวัย จากมูลนิธิเปรมฯ
ประจำปีการศึกษา 2556
41. รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงาน “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2556” ระดับภาค
เขตการประกวดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2556