อบรม ITA ONLINE

อบรม ITA ONLINE
อบรมเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA ONLINE

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่
วิทยากร ศึกษานิเทศน์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด