อบรม สพฐ.ใสสะอาด

การอบรม สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอรับชั่น
วันที่ 17 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุมสีชมพูโรงเรียนปรางค์กู่

วิทยากร นายชาญชัย  พลศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานปปช.จังหวัดศรีสะเกษ
วิทยาการ นางสาวกัญญาภัค  มูลศรีแก้ว
ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28

« ของ 3 »